С Т А Т У Т

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГАЛУЗЕВОГО ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

м. Київ

Стаття І. Загальні положення.

1.1. Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості (далі за текстом «Галузеве об’єднання») засноване відповідно до Закону України «Про, організації роботодавців» на підставі та у відповідності до рішення Установчої конференції (Протокол № 1 від 27 травня 2 009 року) уповноважених представників галузевих організацій роботодавців хімічної промисловості Автономної Республіки Крим, областей та міст України, де сконцентровані підприємства цих галузей з основним видом економічної діяльності «Виробництво основної хімічної продукції» на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту економічних, соціальних та інших прав і інтересів своїх члені в та окремих роботодавців, на регіональному, всеукраїнському, міжнародному рівнях, а також з метою координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових відносин.

1.2. Галузеве об’єднання здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності вступу та свободи виходу, рівноправності членів, незалежності, гласності, самоврядування та відповідальності за виконання прийнятих на себе зобов’язань.

1.3. У своїй діяльності Галузеве об’єднання керується Конституцією України, Законами України «Про організації роботодавців», «Про об’єднання громадян», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», даним Статутом, чинним законодавством України про соціальне партнерство профспілки, іншими нормативно-правовими актами України, а також відповідними договорами України, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України.

Стаття 2. Назва. Місцезнаходження Галузевого об’єднання.

2.1 Повна назва українською мовою:

Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості.

2.2. Повна назва російською мовою:

Всеукраинсоке отраслевое объединение организаций работодателей химической промышленности.

2.3. Повна назва англійською мовою:

All-Ukrainian Union of Branch Associations of Chemical Industries Employers.

Галузеве об’єднання є власником свого найменування і має право на захист цього права у судовому порядку.

Назва Галузевого об’єднання є невід’ємною ознакою і може бути використана повністю чи частково його членами за рішенням Голови або Координаційної Ради Галузевого об’єднання спільно чи окремо у таких випадках:

- для позначення відокремлених підрозділів та інших організацій, що створюються як на території України, так і за її межами;

- після припинення діяльності галузевого об’єднання чи його ліквідації;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.4. Місцезнаходження Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості:

вул. Марини Раскової, будинок 15, кім. 216, м. Київ, Україна, 02660.

Стаття 3. Юридичний статус.

3.1. Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості є юридичною особою, здійснює свою діяльність на території України згідно з чинним законодавством України, а також цим Статутом.

3.2. Галузеве об’єднання набуває права юридичної особи з дати його державної реєстрації у порядку, передбаченому законом.

3.3. Для забезпечення своєї діяльності галузеве об’єднання має самостійний баланс, здійснює свою діяльність у відповідності до річних фінансових та інших планів, затверджених Координаційною Радою, має право відкривати рахунки в установах банків в тому числі валютні, має круглу печатку з власним найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

3.4. Галузеве об’єднання як юридична особа має право від свого імені набувати та володіти майновими правами, виступати позивачем та відповідачем у судових та інших юрисдикційних органах України та інших держав. Має право представляти та захищати у зазначених органах інтереси та права своїх членів в межах, визначених цим Статутом та наданих йому членами повноважень.

3.5. Майно, що знаходиться на балансі Галузевого об’єднання, та кошти на його банківських рахунках в Україні чи інших державах, а також в касі є його власністю. Звернення стягнення на майно та кошти чи будь-яке інше їх вилучення на підставі судового рішення.

3.6. Галузеве об’єднання може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств та організацій зі статусом юридичної особи.

3.7. Галузеве об’єднання роботодавців самостійно розпоряджається належними йому майном та коштами і відповідає за своїми зобов’язаннями майном, на яке за чинним законодавством може бути накладене стягнення.

3.8. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями галузевого об’єднання, так само як галузеве об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями держави.

3.9. Галузеве об’єднання на добровільних засадах може вступати до інших спілок, (союзів, асоціацій тощо), а також до міжнародних громадських ( неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні зв’язки, а також укладати відповідні міжнародні угоди.

Стаття 4. Мета, завдання та предмет діяльності Галузевого об’єднання.

4.1. Основною метою діяльності Галузевого об’єднання є представництво інтересів роботодавців у економічних, соціально-трудових відносинах, захист їх законних прав та інтересів, а також координація та консолідація діяльності членів галузевого об’єднання для досягнення позитивних результатів та посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвитку соціального партнерства в Україні.

4.2. Основними завданнями діяльності Галузевого об’єднання є:

- участь у виробленні політики з питань зайнятості, оплати праці, охорони праці, соціального страхування працівників, у реалізації соціальних програм, в інших питаннях соціально-економічного характеру та трудових відносин, а також координація дій організацій роботодавців хімічної галузі у реалізації цієї політики;

- сприяння розвитку соціально-спрямованої ринкової економіки, системи соціального партнерства, консолідація роботодавців та їх організацій з метою посилення впливу на формування соціально-економічної політики;

- співробітництво з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями, іншими організаціями найманих працівників;

- забезпечення представництва та захист законних інтересів та прав роботодавців хімічної галузі у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та іншими організаціями найманих працівників, іншими об’єднаннями громадян;

- участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави, лобіювання та ведення переговорів щодо її просування;

- участь у розробці стратегії розвитку та розподілі фондів соціального страхування, формуванні сторони роботодавців в їх керівних органах;

- участь у проведенні колективних переговорів генеральної, регіональних і галузевих угод та забезпечення виконання своїх зобов’язань за укладеними угодами;

- координація діяльності роботодавців у виконанні зобов’язань за генеральною, регіональними та галузевою угодами;

- моніторинг виконання іншими сторонами соціального партнерства зобов’язань за генеральною, регіональними та галузевою угодами;

- сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

- сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобіганню страйкам та локаутам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;

- збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;

- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та передового досвіду;

- забезпечення скоординованості дій роботодавців, їх галузевих організацій щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва якісної продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності , врегулювання та поліпшення умов праці;

- розвиток співробітництва з іноземними міжнародними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

4.3. Порядок набуття повноважень від роботодавців, які входять до складу Галузевого об’єднання, стосовно встановлення конкретних соціальних норм в угодах, які в подальшому будуть обов’язковими до виконання самими роботодавцями (мінімальна заробітна плата, міжтарифні співвідношення, мінімальні соціальні пільги і гарантії, функціонування соціально- культурних закладів) визначається відповідно до цього Статуту.

4.4. Делегування повноважень, визначених у п. 4.2. цього Статуту, здійснюється шляхом надіслання до Галузевого об’єднання протоколу (виписки з протоколу) керівного органу члена Галузевого об’єднання, яким надаються повноваження щодо обговорення та встановлення соціальних норм і положень, які делегуються Галузевого об'єднання її членом.

4.5. З моменту отримання Галузевого об’єднання протоколу (виписки 3 протоколу) керівного органу члена Галузевого об’єднання, повноваження щодо обговорення та встановлення соціальних норм 1 положень вважаються делегованими Галузевого об'єднання її членом.

4.6. Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Галузеве об’єднання у встановленому порядку:

- представляє та захищає права і інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, професійними спілками та іншими суб’єктами соціального партнерства;

- виступає стороною від роботодавців у колективних переговорах на національному та галузевому рівні, в укладанні та виконанні генеральної та галузевої угоди;

- організовує спільні наради, переговори, консультації та інші заходи між сторонами соціального партнерства;

- координує дії та надає практичну допомогу своїм членам по укладенню регіональних галузевих угод та колективних договорів;

- координує, контролює дії роботодавців та вживає заходів у виконанні зобов’язань, взятих на себе відповідно до генеральної, галузевої та регіональної угод;

- сприяє вирішенню індивідуальних трудових спорів;

- сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, поширенню професійних знань та досвіду;

- сприяє налагодженню роботи з управління персоналом;

- проводить громадську експертизу проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання соціально­трудових, економічних відносин, державних програм зайнятості, охорони праці, проведення податкової, цінової політики, інших програм соціально-економічного розвитку, надає свої висновки зацікавленим особам, розробляє проекти програм і нормативних актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних державних органів;

- бере участь у формуванні сторони роботодавців у Національній раді соціального партнерства, інших тристоронніх або двосторонніх органах соціального партнерства;

- бере участь у тристоронніх та двосторонніх консультаціях;

- координує діяльність членів Галузевого об’єднання, пов’язану із забезпеченням суспільного виробництва товарів послуг та зайнятості населення, із виконанням науково-технічних, інвестиційних, соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції, послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення оплати та умов праці;

- координує діяльність членів галузевого об’єднання, пов’язану з організацією та здійсненням соціального страхування;

- проводить заходи, спрямовані на сприяння інвестиційним процесам;

- здійснює співробітництво з представництвами Міжнародного бюро праці та Міжнародної організації роботодавців в Україні, іншими міжнародними організаціями, сприяє імплементації міжнародних норм у соціально-економічній та трудовій сферах у національне законодавство України;

- здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями та подібними закладами інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів:

- створює підприємства, установи, організації для виконання статутних цілей галузевого об’єднання, у тому числі навчальні, дослідні, консультаційні, правові, та соціологічні центри тощо;

- створює громадські комітети, комісії та делегує їм свої повноваження з конкретних питань своєї діяльності;

- консультує роботодавців-членів галузевого об’єднання та надає їм інформаційну допомогу з питань їхньої поточної діяльності;

- проводить роботу з узагальнення даних та інформування своїх членів про практику застосування норм трудового законодавства, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, розгляд цих питань в судових органах;

- здійснює інформаційну, редакційно-видавничу та виставкову діяльність у відповідності до чинного законодавства України;

- здійснює організацію професійно-технічного навчання;

- здійснює іншу діяльність, що відповідає меті створення Галузевого об’єднання та не заборонена чинним законодавством України.

Стаття 5. Членство в Галузевому об’єднанні.

5.1. Членами Галузевого об’єднання можуть бути:

- члени: республіканські, обласні та міські галузеві організації роботодавців хімічної промисловості та хімічної і нафтохімічної промисловості, які створені відповідно до Закону України «Про організації роботодавців», статутами яких передбачено захист та представництво своїх членів як роботодавців на галузевому рівні і які прагнуть досягнення мети діяльності, визнають Статут галузевого об’єднання, виявили згоду виконувати його вимоги та сплачують вступні і членські внески;

- асоційовані члени: галузеві організації роботодавців хімічної промисловості.

5.2. Прийом членів до Галузевого об’єднання здійснюється Координаційною Радою.

5.3. Членам Галузевого об’єднання його статутними органами видаються свідоцтва встановленого зразка.

5.4. Всі члени Галузевого об’єднання мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності об’єднання, незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

5.5. Будь-який член Галузевого об’єднання має право вийти з його складу але не раніше місячного строку з дати повідомлення Координаційної Ради про свої наміри.

5.6. У випадку виходу члена із складу Галузевого об’єднання майно або кошти, внесені ним для організації діяльності об’єднання, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

5.7. Члени Галузевого об’єднання, стосовно якого не було спростовано документально підтверджених свідчень, що він не виконує або неналежним чином виконує вимоги та положення цього Статуту або перешкоджає своїми діями досягненню мети об’єднання, може бути виключений з об’єднання за рішенням Координаційної Ради Галузевого об’єднання.

5.8. Майнові відносини члена з Галузевим об’єднанням у такому випадку вирішуються у відповідності до п.5.6. цього Статуту.

5.9. Рішення про виключення може бути оскаржене до Конференції Галузевого об’єднання або в порядку, встановленому законом.

5.10. Галузеве об’єднання не відповідає по зобов’язаннях засновників і своїх членів, а засновники і члени об’єднання не відповідають по зобов’язаннях об’єднання, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, документами Галузевого об’єднання чи окремими угодами між Галузевим об’єднанням  та його членами.

5.11. Порядок сплати вступних, членських та цільових внесків та їх розмір регулюється положенням, що затверджується Координаційною Радою Галузевого об’єднання.

Стаття 6. Права та обов’язки членів Галузевого об’єднання.

6.1. Члени Галузевого об’єднання мають право:

- брати участь у роботі Конференції Галузевого об’єднання через своїх представників;

- представники членів Галузевого об’єднання можуть обирати та бути обраними до керівних органів Галузевого об’єднання та отримувати інформацію про його роботу;

- брати участь в управлінні Галузевим об’єднанням через своїх представників у порядку, передбаченому Статутом;

- брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності Галузевого об’єднання та його робочих органів, а також в інших заходах, що здійснюються об’єднанням;

- користуватися у встановленому порядку майном об’єднання;

- вносити заяви та пропозиції на розгляд Конференції та інші) органів Галузевого об’єднання, а також використовувати інші права, передбачені цим Статутом;

- брати участь в реалізації програм Галузевого об’єднання та контролювати їх виконання;

- публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих органах Галузевого об’єднання;

- вийти із складу Галузевого об’єднання у порядку і на умовах, обумовлених цим Статутом.

6.2. Члени Галузевого об’єднання зобов’язані:

- дотримуватись Статуту Галузевого об’єднання та виконувати його вимоги;

- виконувати зобов’язання, прийняті Галузевим об’єднанням відповідно до Генеральної Угоди;

- виконувати рішення керівних органів Галузевого об’єднання;

- забезпечувати, відповідно до умов цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов’язків;

- не вчиняти дій, які можуть завдати шкоди чи репутації Галузевого об’єднання;

- брати участь у роботі по досягненню мети та завдань Галузевого об’єднання;

- робити посильний внесок у діяльність та розвиток Галузевого об’єднання в порядку, передбаченому цим Статутом, а також надавати необхідну допомогу Галузевому об’єднанню;

- брати участь у роботі органів, комісій та заходів Галузевого об’єднання через своїх представників;

- сплачувати вступні та членські внески в порядку та розмірі, встановленому Координаційною Радою Галузевого об’єднання.

6.3. Розмір вступних та членських внесків визначається Координаційною Радою Галузевого об’єднання в залежності від фонду оплати праці або кількості найманих працівників, що працюють у членів республіканської, обласних, міських галузевих організацій роботодавців.

6.4. З моменту вступу до Галузевого об’єднання члени автоматично делегують йому основні повноваження щодо встановлення конкретних соціальних норм та стандартів в генеральній Угоді. Положення таких угод відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» діють без посередньо та є обов’язковими для всіх суб’єктів, які перебувають у сфері дії сторін що підписали угоду, в тому числі для членів Галузевого об’єднання.

6.5. Жоден з членів Галузевого об’єднання не вправі передавати третім особам повністю або частково свої права та зобов’язання за цим Статутом без попередньої згоди Координаційної Ради Галузевого об’єднання.

Стаття 7. Керівні органи Галузевого об’єднання та їх повноваження.

7.1. Вищим керівним органом у правління Галузевого об’єднання є Конференція Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості, яка скликається один раз на чотири роки.

7.2. Про час скликання, порядок денний Конференції Координаційна Рада Галузевого об’єднання оголошує не пізніше як за два місяці до дати проведення Конференції.

7.3. При вирішенні питань на Конференції кожен представник галузевої організації роботодавців має один голос. Рішення приймається більшістю голосів. Норм а представництва у часників Конференції, залежно від чисельності найманих працівників, визначається Координаційною Радою.

7.4. До компетенції Конференції відносяться:

- визначення основних напрямків діяльності Галузевого об’єднання, затвердження його довгострокових програм, планів і звітів про їх виконання;

- затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Галузевого об’єднання;

- обрання Голови Координаційної Ради Галузевого об’єднання, обрання частини членів Координаційної Ради (які не входять за посадою) та формування ревізійної комісії;

- розгляд та затвердження звітів Координаційної Ради, ревізійної комісії, оцінка їх діяльності;

- прийняття рішень про припинення Галузевого об’єднання, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Конференція може прийняти рішення з будь-яких інших питань діяльності Галузевого об’єднання.

7.5. Питання щодо затвердження змін та доповнень до Статуту Галузевого об’єднання, прийняття рішень про його припинення, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу відносяться до виключної компетенції Конференції і приймаються більшістю у 3/4 голосів присутніх на Конференції повноважних представників галузевих організацій роботодавців.

7.6. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

7.7. Конференція вважається правочинною, якщо на ній присутні не менше 2/3 повноважних представників більшості членів Галузевого об’єднання.

7.8. Позачергові Конференції скликаються за рішенням Координаційної Ради, якщо цього вимагають інтереси об’єднання в цілому.

7.9. Координаційна Рада Галузевого об'єднання є вищим органом у період між Конференціями. До складу Координаційної Ради входять: Голова Всеукраїнського галузевого об'єднання організацій роботодавців хімічної промисловості, який обирається Конференцією, голови регіональних галузевих організацій роботодавців, які є членами Координаційної Ради за посадами, а також інші члени Галузевого об'єднання, які обираються Конференцією, заступник Голови Галузевого об'єднання, керівник апарату (виконавчий директор)  за посадою з дорадчим голосом.

7.10. Координаційна Рада Галузевого об’єднання:

- координує та спрямовує діяльність виконавчих органів Галузевого об'єднання;

- формує основні напрямки діяльності Галузевого об'єднання;

- координує діяльність членів Галузевого об'єднання;

- приймає рішення про створення представництв Галузевого об'єднання, підприємств, господарських товариств та інших господарських суб'єктів, затверджує їх статути або положення про них;

- затверджує правила, процедури, положення про виконавчі органи Галузевого об'єднання та інші внутрішні документи, визначає організаційну структуру Галузевого об'єднання;

- розподіляє кошти, затверджує кошторис Галузевого об'єднання, контролює його виконання, встановлює мінімальні розміри вступних та членських, цільових внесків та порядок їх сплати;

- за поданням Голови Галузевого об'єднання обирає на посаду заступника Голови Галузевого об'єднання та керівника апарату (виконавчого директора) Галузевого об'єднання;

- утворює комісії, комітети, інші робочі органи або групи Галузевого об'єднання, тимчасові чи постійно діючі та затверджує положення про них;

- затверджує зразки свідоцтв членів, символіки Галузевого об'єднання;

- приймає до Галузевого об'єднання членів та відкликає їх з об'єднання у випадках і у порядку, передбачених цим Статутом;

- затверджує представників Галузевого об'єднання на колективних переговорах із загальноукраїнськими об'єднаннями профспілок та представниками Уряду з укладення галузевої та генеральної угод та для роботи в інших тристоронніх органах, а також рекомендує представників Галузевого об'єднання до міжнародних органів та організацій.

7.11. Координаційна Рада проводить свої засідання по мірі необхідності за ініціативою Голови, або 1/3 членів Координаційної Ради, але не рідше одного разу на 6 місяців. Засідання Координаційної Ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 її членів.

7.12. Координаційна Рада приймає рішення більшістю голосів присутніх членів Координаційної Ради. У разі, коли рішення не може бути прийняте через рівний розподіл голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні Координаційної Ради.

7.13. Позачергові засідання Координаційної Ради скликаються за ініціативою Голови Галузевого об'єднання або на вимогу більше як 1/3 її членів.

7.14. Рішення Координаційної Ради оформлюються протоколом, який підписує Голова Галузевого об'єднання.

7.15. Голова Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості (Голова Галузевого об’єднання) є вищою посадовою особою, обирається Конференцією строком на чотири роки, підзвітний їй, і несе перед нею відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій, Головує на засіданнях Координаційної Ради і підписує прийняті нею рішення.

7.16. Голова Галузевого об’єднання:

- представляє Галузеве об'єднання в усіх установах та організаціях України та за її межами, без доручення діє від імені Галузевого об'єднання;

- вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Галузевого об'єднання у межах визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

- визначає процедуру формування та порядок скликання першого засідання Координаційної Ради Галузевого об'єднання;

- скликає Координаційну Раду Галузевого об'єднання, організує підготовку матеріалів та пропозицій для розгляду Конференції та засіданнях Координаційної Ради;

- організує роботу Координаційної Ради Галузевого об'єднання, несе персональну відповідальність за виконання постанов, рішень, резолюцій Конференції та Координаційної Ради;

- здійснює оперативне керівництво роботою Галузевого об'єднання та контролює виконання розроблених заходів, програм, планів у відповідності до рішень, затверджених Конференцією та Координаційною Радою;

- здійснює управління майном Галузевого об'єднання, включаючи фінансові кошти, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

- вносить пропозиції Координаційній Раді про затвердження або звільнення заступника Голови та керівника апарату (виконавчого директора) Галузевого об'єднання;

- укладає трудові договори з персоналом апарату Галузевого об'єднання;

- має право підпису фінансових документів, підписує угоди, договори, у тому числі міжнародні;

- затверджує зразки печаток та штампів Галузевого об'єднання;

- розглядає скарги на дії чи бездіяльність керівних осіб та органів Галузевого об'єднання, приймає рішення щодо них;

- приймає рішення з інших питань діяльності Галузевого об’єднання, які не є компетенцією Конференції або Координаційної Ради Галузевого об'єднання.

7.17. У разі відсутності Голови Галузевого об'єднання, його обов’язки виконує заступник Голови, про що видається наказ.

Стаття 8. Виконавча дирекція (апарат) Галузевого об'єднання.

8.1. Виконавча дирекція (апарат) Галузевого об'єднання є адміністративно-розпорядчим та виконавчим органом і утворюється для виконання поточних планів та завдань, вирішення фінансових питань, питань пов'язаних із забезпеченням діяльності Галузевого об'єднання, підтримання контактів та надання інформації членам Галузевого об'єднання.

8.2. Положення про Виконавчу дирекцію, її структуру, діяльність та кошторис на її утримання затверджуються Координаційною Радою Галузевого об'єднання.

8.3. Виконавчу дирекцію Галузевого об'єднання очолює керівник апарату (виконавчий директор), який призначається Головою Галузевого об'єднання за погодженням Координаційною Радою.

8.4. Виконавчий директор діє на підставі цього Статуту, чинного законодавства, доручення та Положення про Виконавчу дирекцію, яке затверджується Координаційною Радою Галузевого об'єднання.

8.5. Виконавчий директор є відповідальним за стан бухгалтерського обліку, своєчасну сплату податків і подання бухгалтерської звітності.

8.6. Виконавчий директор підзвітний Координаційній Раді Галузевого об'єднання та несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

8.7. Всі питання, пов'язані з штатними працівникам Виконавчої дирекції, регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчу дирекцію, у яке в разі необхідності Координаційною Радою вносяться зміни та доповнення.

8.8. Виконавчий директор є членом Координаційної Ради за посадою з правом дорадчого голосу.

Стаття 9. Ревізійна комісія Галузевого об'єднання.

9.1. Контроль за дотриманням Статуту, формуванням та використанням власності, коштів, виконанням рішень Конференції, Координаційної Ради Галузевого об'єднання, його фінансової діяльності та результатів господарювання створених ним юридичних осіб здійснює Ревізійна комісія.

9.2. Ревізійна комісія обирається Конференцією у кількості 3 осіб терміном на чотири роки і підзвітна Конференції.

9.3. Ревізійна комісія проводить ревізії та перевірки за своїми планами, що складаються терміном на рік, здійснює контроль за виконанням рішень керівних органів Галузевого об'єднання та доповідає про результати своєї роботи на засіданнях Координаційної Ради нерідше одного разу на рік.

9.4. Діяльність Ревізійної комісії регулюється положенням, яке затверджується Координаційною Радою Галузевого об'єднання.

Стаття 10 Майно та кошти Галузевого об'єднання.

10.1. У власності Галузевого об'єднання можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законом.

10.2. Майно та кошти Галузевого об'єднання належать йому на праві власності, якщо інше не передбачено Статутом, та угодами з власниками такого майна. У власності Галузевого об'єднання може бути майно, що знаходиться за межами території України.

10.3. Галузеве об'єднання володіє, користується і розпоряджається майном, яке належить йому на праві власності не може використовуватися для діяльності, спрямованої на отримання прибутку.

10.4. Джерелами формування майна та коштів організацій Галузевого об'єднання:

вступні членські та цільові внески;

доходи від підприємств, установ, організацій, часток, паїв, акцій, що належать Галузевому об'єднанню;

цільові гранти міжнародних фінансових організацій;

добровільні внески, що надходять від фізичних та юридичних осіб;

інші джерела, передбачені законом.

10.5. Члени Галузевого об'єднання мають право передавати належне їм майно у володіння, користування Галузевому об'єднанню на умовах та в порядку, визначеному Координаційною Радою.

Стаття 11. Припинення діяльності Галузевого об'єднання.

11.1. Галузеве об'єднання може бути припинено в таких випадках:

- за рішенням Конференції Галузевого об'єднання;

- за рішенням суду.

11.2. Галузеве об'єднання може бути припинене за рішенням Конференції в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

11.3. Припинення Галузевого об'єднання не є підставою для припинення членів цього об'єднання.

11.4. У випадку припинення за рішенням Конференції Галузевого об'єднання Конференція призначає ліквідаційну комісію. У разі ліквідації Галузевого об'єднання за рішенням суду ліквідаційна комісія призначається судом.

11.5. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Конференції Галузевого об'єднання.

11.6. Майно та кошти ліквідованого Галузевого об'єднання, передані йому членами об'єднання, повертаються їм в повному обсязі або в обсязі, який залишився після використання пропорційно внеску кожного члена об'єднання. Майно, яке згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» не може бути перерозподілене між членами Галузевого об'єднання, передається відповідно до рішення Конференції іншим організаціям роботодавців або їх об'єднанням або до бюджету.

11.7. Після припинення діяльності Галузевого об'єднання майно, надане йому у користування, повертається його власнику.

Стаття 12. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Галузевого об'єднання.

12.l. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією в порядку, визначеному цим Статутом та оформлюються у письмовій формі.

12.2. Прийняті Конференцією зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації. Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності з дня їх реєстрації.

Шаблон сайта скачали с JooMix.org